RYBÁŘSKÝ ŘÁD

OTAVA 6

I.
Povolenka k lovu ryb

 1. Jednodenní Typ „A“
 2. Třídenní Typ „A“ - tři za sebou následující dny
 3. Roční Typ „A“

 

II.
Lov ryb

 1. Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, doklad totožnosti a povolenku k lovu.
 2. Držitel povolenky loví v režimu „Chyť a pusť“.
 3. Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to na umělou mušku, s klasickou muškařskou sestavou: (muškařský prut, naviják, šňůra)
 4. Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky bez protihrotů. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
 5. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
  1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
  2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
  3. užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
  4. lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování.
  5. lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb.
  6. mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.
  7. ze silničních a železničních mostů.
  8. v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod.

 

III.
Doby hájení ryb v rybářském revíru

 1. Od 1.prosince do 15.dubna jsou v rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb. Celoročně je v revíru hájen pstruh obecný, siven americký a lipan podhorní.
 2. Od 16.dubna do 30.listopadu zákaz přisvojování lipana podhorního a všech druhů lososovitých ryb.

 

IV.
Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

 1. Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou:
  1. v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
  2. v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
  3. v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
  4. v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
  5. v měsíci září od 7 do 20 hodin,
  6. v měsíci říjnu a listopadu od 7 do 19 hodin.

 

V.
Další ustanovení

 1. Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.
 2. Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v článku 3 odst.2, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v článku IV odst.3, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.
 3. V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.
 4. Ponechané ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu lov bezprostředně po jejich ulovení. Do povolenky uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost.
 5. Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 6. Povinná výbava pro výkon rybolovu je: klasická muškařská výbava, míra pro zjištění délky ryby, peán nebo jiný vyprošťovač háčků, podběrák.
 7. Po skončení platnosti bude povolenka vrácena do 24 hodin výdejci. K vrácení slouží schránka na rybí líhni v Rabí č p.134. (GPS 49°16'30.77"N, 13°37'07.93"E, vlevo za silničním mostem přes řeku Otavu na trase Žichovice – Rabí). Nevrácení povolenky je důvod k odepření vydání další povolenky.

 

VI.
Oprávnění rybářské stráže

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 1. kontrolovat
  1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem.
  2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb ( např. auto) a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
  3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
 2. požadovat
  1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
  2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
  3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 3. zadržet
  1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
  2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 4. vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
 5. projednat přestupky podle tohoto řádu příkazem na místě.

 

VII.
Závěrečné ustanovení

Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Otava 6, Klatovského rybářství a.s. ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 


 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Rybář objednáním povolenky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy rybáře a provozovatele rybářského revíru Otava 6 se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012. Kromě toho je rybář povinen dodržovat rybářský řád revíru Otava 6.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je umožnění výkonu rybářského práva na revíru Otava 6. Výkon rybářského práva bude umožněn na základě vydané povolenky k lovu ryb (dále jen povolenka).

3. Vznik smluvního vztahu

Odesláním objednávky a uhrazením ceny povolenky vzniká smluvní vztah, kdy provozovatel revíru rezervuje v objednaném termínu možnost výkonu rybářského práva na revíru Otava 6. Rybář provedením úhrady vyslovuje svůj výslovný a bezpodmínečný souhlas se zněním všeobecných podmínek a rybářského řádu.

4. Odstoupení od smlouvy storno poplatky

Zrušení rezervace termínu rybolovu musí být provedeno písemně, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě se považuje smluvní vztah za ukončený a rybář má právo na vrácení poměrné části zaplacené ceny povolenky snížené o stornopoplatek v závislosti na termínu zrušení rezervace.

21 dní a více před termínem rezervace stornopoplatek 0%
14 dní a více před termínem rezervace stornopoplatek 50%
7 dní a méně před termínem rezervace stornopoplatek 100%

Zaplacená cena povolenky snížená o stornopoplatek bude nájemci vrácena na účet do 5 pracovních dní.

5. Práva, povinnosti a odpovědnost provozovatele revíru

Provozovatel revíru má povinnost:
- umožnit rybáři rybolov na revíru Otava 6
- řádně zarybňovat rybářský revír Otava 6

Provozovatel revíru má práva

- odepřít výdej povolenky rybáři, který v minulosti porušil rybářský řád nebo obchodní podmínky
- provádět kontrolu dodržování rybářského řádu a k této kontrole pověřovat třetí osoby

Provozovatel revíru nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví nebo majetku rybáře a nenese odpovědnost za škody způsobené rybářem na zdraví nebo majetku třetích osob.

6. Práva, povinnosti a odpovědnost rybáře

Rybář má právo vykonávat rybolov na revíru Otava 6 a není oprávněn přenechat právo rybolovu třetí osobě.

Rybář má povinnost:

- dodržovat platný rybářský řád pro revír Otava 6
- chovat se ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany životního prostředí.
- povinnost podrobit se kontrole rybářské stráže a provozovatele rybářského revíru.

7. Ochrana osobních dat

Rybář registrací a odesláním objednávky souhlasí se zařazením svých údajů do databáze provozovatele revíru pro účely nezbytně související s uzavřením smlouvy a plateb. Provozovatel revíru se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR a dále se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám.

8. Další ujednání

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15.3.2018 jsou veřejně přístupné na internetových stránkách provozovatele revíru a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi provozovatelem revíru a rybářem. Odesláním objednávky rybář potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že jim rozumí a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Provozovatel revíru si vyhrazuje právo na změnu nebo aktualizaci těchto všeobecných smluvních podmínek.

V Klatovech, dne 5.3.2018
Ing. Václav Voráček, člen představenstva

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2018 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena.